2018

DATA NR. DOCUMENT CONTINUT
09.01.2018  HCL 1 Aprobarea structurii retelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Vaideeni
HCL2 Aprobarea acoperirii deficitului bugetar pentru anul 2017- Secțiunea Dezvoltare
HCL3  Aprobarea excedentului de buget pe anul 2018
31.01.2018 HCL4 Aprobarea programului de lucrătri pe anul 2018 pentru persoanele beneficiare ale Legii 416/2001
HCL5 Îndreptarea unei erori materiale în numerotarea unei Hotărâri a Consiliului Local Vaideeni
15.02.2018  HCL 6 Stabilirea componenței „Grupului de lucru local” pentru problemele romilor
HCL 7 Aprobarea constituirii grupului de lucru pentru întocmirea amenajamentului
pastoral la nivelul comunei Vaideeni
HCL 8 Modificare art. 32 din HCL Vaideeni nr, 120/2017 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2018
HCL 9  Aprobarea bugetului local pe anul 2018 al comunei Vaideeni, județul Vâlcea și numărul de posturi și fondul de salarii pe anii 2017-2018
HCL 10 Aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vaideeni
 HCL 11 aprobarea: incheierii unui act aditional la  contractul de inchiriere nr 48/05.05.2014 privind inchirierea unei pajisti proprietate privata a comunei Vaideeni
 HCL 12 Aprobarea: incheierii unui act aditional la Contractul de concesiune nr.5217/1.10.2004, titular Popa Anisoara
 HCL 13 Aprobarea: incheierii unui act aditional la Contractul de concesiune “.Mai/20.12.2005, titular Sărdărescu Elena Marina
 30.03.2018  HCL 14 Aprobarea regulamentului de pășunat valabil pe teriroriul administrativ al comunei Vaideeni
HCL 15 Încetarea aplicabilitatii HCL nr, 32/2016 cu privire la aprobarea
transmiterii dreptului de folosinta fara plata pentru un microbuz marca Opel Movano
catre Scoala Gimnaziala Luca Solomon
HCL 16 Aprobarea: Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2018
HCL 17 Actualizarea cu rata inflatiei la nivelului redeventelor/chiriilor aferente
raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea sau inchirierea
terenurilor proprietate a comunei Vaideeui.
HCL 18 Aprobarea folosirii unei sume din excedentului de buget pe anul 2018
HCL 19 Transfer suma din sursa de fonduri solidaritatea in sursa de buget local al comunei Vaideeni
HCL 20 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni, pe trimestrul 1-2018.
20.04.2018 HCL 21 Aprobarea efectuarii operatiunilor notariale de dezlipire a unui imobil apartinând domeniului public al comunei Vaideeni
HCL 22 Aprobarea efectuarii operatiunilor notariale de alipire imobile apartinând domeniului privat al comunei Vaideeni
27.04.2018 HCL 23 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni, pe trimestrul II —2018
HCL 24 Aprobarea exploatarii cantitatii de 179 m.c. de material lemnos, din fondul forestier proprietate publica a comunei Vaideeni, judetul Valcea
HCL 25 Moditicarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Vaideeni nr, 18 din 27.0841999 privind domeniul public al comunei Vaideeni cu modificările si completarile ulterioare
HCL 26 Completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Vaideeni nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni (care a stat la baza emiterii HG 1362/2001- anexa 81 -lnventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vaideeni) cu modificările si completarile ulterioare
HCL 27 Revocarea Hotărârii Consiliului Local Vaideeni nr. 121 din 29.12.2017 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Vaideeni nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni (care a stat la baza  emiterii HG 1362/2001- anexa 81 -Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vaideeni) cu modificările si  completarile ulterioare
HCL 28 Aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pajistilor Brădăţele, Dealul Mare-
Frăsinet si Cerna din proprietatea privata a comunei Vaideeni.
30.05.2018 HCL 29 Insusirea contractului de inchiriere nr.5 /09.05.2018 incheiat cu Asociatia
Crescatorilor de bovine-taurine “Băcita” din localitatea Vaideeni prin atribuire directa a pajistilor Brădătele, Dealul Mare-Frăsinet si Cema din proprietatea privata a comunei Vaideeni.
HCL 30 Acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 10 mc lemn de brad domnului Strungareanu Mihai din satul Vaideeni, comuna Vaideeni.
HCL 31 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni, pe trimestrul II-2018
HCL 32 Aprobarea folosirii excedentului de buget sursa “D“, pentru anul 2018.
HCL 33 Aprobarea folosirii excedentului de buget pe anul 2018
HCL 34 Conferirea titlului de “Cetatean de onoare al Comunei Vaideeni, judetul Valcea” domnului profesor Vartolomei Todeci
HCL 35
HCL 36
HCL 37
HCL 38
HCL 39
HCL 40
HCL 41
HCL 42
04.07.2018 HCL 43 Aprobarea proiectului „ Reabilitare modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnaziala <<Luca Solomon», Vaideeni, comuna Vaideeni, judetul Valcea ”
24.07.2018 HCL 44 Completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Vaideeni nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni (care a stat la baza emiterii HG 1362/2001- anexa 81 -Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vaideeni) cu modificările si completările ulterioare;
HCL 45 Aprobarea Actului aditional nr. I la contractul de lucrari nr. 1399/ 24.02. 201 7
HCL 46 Aprobarea: Actului aditional nr. 2 la contractul de lucrari nr. 1399/24.02.2017
HCL 47 Incheierea unui Protocol de colaborare intre judetul Consiliul Local al Comunei Vaideeni, Valcea si Asociatia Habitat for Humanity Romania cu privire la construirea de locuinte pentru familiile afectate de inundatii in vara anului 2014 si punerea la dispozitie a terenului aferent constructiilor ce se vor executa in satul Vaideeni, zona “La Rudari“;
HCL 48 Necesitatea si oportunitatea achizitionarii unui teren situat langa terenul de sport al Scolii Gimnaziale “Luca Solomon” Vaideeni
14.08.2018 HCL 49 Aprobarea proiectului „CONSTRUCTII GRADINITE REGIUNEA SUD – VEST”, a
cheltuielilor legale de proiect si aprobarea acordului de parteneriat
HCL 50 Corectarea erorii materiale din preambulul HCL nr. 22/2017 in sensul ca in loc
de “Consiliul Local al comunei Malaia” trecut in mod eronat in preambulul HCL nr. 22/2017 sa se treaca in mod corect “Consiliul Local al comunei Vaideeni, judetul Vlacea”
HCL 51 Corectarea erorii materiale de la articolul 1, litera f a HCL nr. 35 /28.02.2017 in sensul ca: la Adresa in loc de „sat Vaideeni “ trecut in mod eronat la articolul 1. litera f a HCL nr. 35 08.02.2017, să se treaca in mod corect „ sat Izvoru Rece”
HCL 52 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni, pe trimestrul III -2018
HCL 53 Aprobarea: Actului aditional nr. 1 la contractul de lucrari nr. 10225/ 19. 12.2017
31.08.2018 HCL 54 Acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” “APA VALCEA” sa exercite, in numele si pe seama comunei Vaideeni, atributiile de autoritate publica tutelara pentru operatorul regional * Societatea APAVIL S.A. Valcea
HCL 55 Aprobarea lndicatorilor Tehnico—economici şi Devizului General privind aprobarea
necesităţii şi oportunităţii realizării unor lucrări de „Reabilitareşi modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, sat Vaideeni — Găbreni, spre Crucea de Piatră, Dealul Urşani, Padeş şi Floreşti ”
27.09.2018 HCL 56 Desemnarea reprezentantilor Consiliului local Vaideeni in Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale Vaideeni.
HCL 57 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni, pe trimestrul III -2018
HCL 58 Aprobarea: incheierii unor acte aditionale la Contractele de inchiriere pajisti proprietate privata a comunei Vaideeni
HCL 59 Aprobarea: incheierii unui act aditional la Contractul de inchiriere pajiste nr. 47/30.04.2015, titular Mohanu Grigore P.F„A
HCL 60 Aprobarea Actului aditional nr. 9 la contractul de lucrari nr. 1268/ 11.02.2013, privind
obiectivul „ Modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea ”
HCL 61 Aprobarea actualizarii devizului general al lucrarii „Modernizare drumuri deinteres local,  comuna Vaideeni, județul Vâlcea”
HCL 62 Aprobarea Contractului de Cesiune nr.1/01.09.2018 incheiat intre HEALTH SAFETY AND SECURITY CONSULTING SRL si SC DOBAI INVEST SRL
26.10.2018 HCL 63 Acordarea cu titlu gratuit a unor cantități de lemn de foc pentru parohiile din comuna Vaideeni și a Cabinetelor medicale uname, din comuna Vaideeni
HCL 64 Aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul de prestări servicii nr. 753/16.11.2015
HCL 65 Modificarea art. 5 alin. (2) din HCL 22/2017 privitor la asocierea comunei Vaideeni cu orașul Horezu și comuna Malaia, județul Vâlcea, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLTENIA CARPATICA în vedera realizării unor proiecte comune de interes public.
HCL 66 Aprobarea actului adițional la contractul de închiriere nr. 1711 din data de 26.08.1999 încheiat între comuna Vaideeni și Telekom Romania Communication S.A.
HCL 67 Modificarea anexei la HCL Vaideeni nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni cu modificările și completările ulterioare
HCL 68 Aprobarea însușirii Raportului de evaluare al bunurilor imobile de natura drumurilor din domeniul public al comunei Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 69 Aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de lucrări nr. 9678/08.12.2017, privind obiectivul lucrprilor de amenajare a terenului , prin consollidarea și remedierea alunecării de teren din punctul „La Dumitrescu”.
HCL 70 Aprobarea însușirii Rapoartelor de evaluare a unor bunuri imobile situate în domeniul public al comunei Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 71
29.11.2018 HCL 72 Completarea anexei HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni
HCL 73 Modificarea anexei HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni
HCL 74 Completarea anexei HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni
HCL 75 Necesitatea si oportunitatea efectuarii unui schimb intre comuna Vaideeni si Consum COOP Vaideeni privind terenurile situate in centrul comunei Vaideeni
HCL 76 Necesitatea si oportunitatea achizitionarii unui teren situat in intravilanul comunei Vaideeni, punct “CENTRU VAIDEENI” , judetul Valcea
HCL 77 Aprobarea unor sume cu destinatie cadou, cu ocazia sarbatorilor de iarna.
HCL 78 Rectificarea bugetului anual al comunei Vaideeni pe trimiestrul IV  2018
HCL 79 Indreptarea unor erori materiale cuprinse in anexa nr. 1 la contractul de prest[ri servicii nr. 3781/99/2018 aprobat prin HCL nr. 42 din 25.06.2018, privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de servicii nr. 3781/99/05.06.2018
19.12.2018 HCL 80 Aprobarea acordării cu titlu gratuit a catității de 7 mc lemn de rășinoase, domnului Olaru Dumitru, din satul Izvoru Rece, comuna Vaideeni
HCL 81 Numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării unei magazii în suprafață de 156 mp și a unui teren în suprafață de 388 mp situate în comuna Vaideeni , sat Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 82 Anularea creanțelor pentru firma SC IORVIN SRL
HCL 83 Achiziționarea serviciilor de juridice externe prin Cabinetul de Avocat Munteanu Rodica în vederea asigurării consultanței, asistenței juridice și reprezentării Comunei Vaideeni, Primarului comunei Vaideeni și Comisiei Locale de Fond Funciar Vaideeni
HCL 84
HCL 85 Numirea unei comisii de negociere în vedera efectuări unui schimb de teren între U.A.T. Vaideeni și Parohiile I și II Vaideeni
HCL 86 Constituirea unei comisii în vederea evaluării, negocierii și perfectării schimbului de terenuri între comuna Vaideeni și Consum Coop Vaideeni Societate Cooperativă
HCL 87 Achiziționarea serviciilor juridice externe în vedera asigurării consultanței, asistenței juridice și reprezentării Comunei Vaideeni, Primarului comunei Vaideeni și Comisiei Locale de Fond Funciar Vaideeni în litigiul cu Telekom Romania Comunication SA
HCL 88 Aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări nr. 3597/24.05.2018 , privind realizarea de lucrări de „Consolidare maluri pârâu Luncavăț, zona Baboi, cătunul Atârnați prin executare de gabioane, comuna Vaideeni, județul Vâlcea”
HCL 89 Stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019
HCL 90 Rectificarea veniturilor bugetului local al comunei Vaideeni, pe trimestrul III -2018
HCL 91 Aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de refacere punte carosabilă, pct. Romcescu, sat Izvorul Rece”, din comuna Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 92 Aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiție „Refacere drum de interes local Ion Ionescu, sat Izvorul Rece”, din comuna Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 93 Aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de punere în siguranță a podului peste pârâul Cerna, pct. Biserică,  sat Cerna din comuna Vaideeni, județul Vâlcea”
HCL 94 Aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de punere în siguranță a podului peste Pârâul Valea Plopilor, satul Izvorul Rece, pct. La Dumitrescu” din comuna Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 95 Aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de refacere și punere în  siguranță a drumului de interes local Talanci (DC157), sat Izvorul Rece”, din comuna Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 96 Aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări de refacere a drumului comunal DC 136, sat Cerna” din comuna Vaideeni, județul Vâlcea conform anexei nr.1 și actul adițional nr. 1  conform anexei nr. 2 la prezenta  hotărâre
HCL 97 Aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiție „ Lucrări de refacere a drumului comunal DC 138 -Valea Seacă, sat Vaideeni”, din comuna Vaideeni , județul Vâlcea conform anexei nr. 1 și actul adițional nr. 1 conform anexei nr.2.
HCL 98 Aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiție „ Lucrări de refacere podeț situat pe drumul de interes local Peste Râu, pct. Baboi Dârzu” sat Vaideeni din comuna Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 99 Majorarea salariului de bază pentru secretarul comunei Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 100 Acordarea cu titlu gratuit a cantității de 5 mc lemn de brad doamnei Ciuca Mihaela, din satul Izorul Rece , comuna Vaideeni , județul Vâlcea
HCL 101 Acordarea cu titlu gratuit a cantității de 5 mc lemn de brad domnului Boțocan Ilie , din satul Izvorul Rece, comuna Vaideeni, județul Vâlcea
HCL 102 Acordarea cu titlu gratuit a cantității de 4 mc lemn de foc domnului Bafoiu Ion , din satul Izvorul Rece, comuna Vaideeni, județul Vâlcea

Skip to content