2015

DATA NR. DOCUMENT CONTINUT
30 IANUARIE 2015 HCL 1 Aprobarea deficitului bugetar pe anul 2014
HCL 2 Aporbarea cu titlu gratuit a cantitatii de 35 metrii cubi lemn de brad Parohiei Vaideeni I
HCL 3 Aprobarea programului de lucrari pe anul 2015 pentru persoanele beneficiare ale Legii 416/2001
HCL 4 Aprobarea planului de lucrari in care contravenientii, persoane fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii si a contravalorii unei ore de munca in folosul comnitatii
HCL 5 Aprobarea prelungirii scrisorii de garantie  de la FNGCIMM SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009, pentru realizarea investitiei “Imbunatatirea infrastructurii drumurilor forestiere” in comuna Vaideeni, judetul Valcea
HCL 6 Aprobarea excedentului de buget
HCL 7 Privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare

20 FEBRUARIE 2015

 

 

 

HCL 8 Mandatarea reprezentantului comunei Vaideeni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Valcea” sa aprobe modificarea Statutului si sa semneze Actul Aditional la acesta
HCL 9 Actualizarea in Cartea Funciara a comunei Vaideeni geometria si suprafata golului alpin “Căşerie” in urma modificarilor intervenite ca urmare a intabularii drumurilor Plaiul Nedeiului, drum spre stâna Căşerie si drum spre stâna Milescu si Milescu Balota
 HCL 10 Aprobarea Planului de analiya si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta, la nivelul comunei Vaideeni, judetul Valcea
HCL 11 Aprobarea Contractului cadru de voluntariat al SVSU Vaideeni
HCL 12 Aprobarea reyilierii contractului de executie a investitiei “Canalizare menajera cu statie de epurare in satul Izvorul Rece, comuna Vaideeni”
HCL 13 Numirea dirigintelui de santier pentru investitia “Infiintare centru local de informare turistica, sat Vaideeni, comuna Vaideeni “
HCL 14 Aprobarea cofinantarii investitiei “Extindere retea canalizare menajera Vaideeni-tronson Invârtita Dorului – staţia de epurare “
HCL 15 Continuarea asocierii si participarii UAT comuna Vaideeni in cadrul Asociatiei GAL Microregiunea Horezu
HCL 16 Aprobarea rezilierii contractului de inchiriere 59/06.05.2014 titular Golescu I Ion
HCL 17 Aprobarea studiului de oportunitate a inchirierii prin licitatie publica deschisa cu strigare, a pajistilor din proprietatea privata a comunei Vaideeni
HCL 18 Adoptarea bugetului local inclusiv lista de investitii pe anul 2015 a bugetului local al comunei Vaideeni pe anul 2015
HCL 19 Aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Vaideeni si al activitatilor finantate din venituri extrabugetare pe anul 2014
09.03.2015 HCL 20 Completarea HCL nr. 18 din 27.08.1999 (- anexa 81- inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vaideeni )
HCL 21 Participarea comunei Vaideeni prin autoritatile locale la Programul pilot- “Locuinte sociale pentru comunitatile de romi” cu o suprafata de teren de 9000 mp din suprafata totala de 12462 mp teren situat in punctul “La Rudari” conform HG 1237/2008
HCL 22 Aprobarea acordarii cu titlu gratuit a cantitatii de 25 mc lemn brad Parohiei Vaideeni II
HCL 23 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni pe trim. I- 2015
24.03.2015 HCL 24 Instrumentare proiect “Revitalizarea vietii artistice si culturale in comuna Vaideeni, judetul Valcea, prin achizitionarea infrastructurii de spectacole in aer liber “
HCL 25 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni pe trim. unu -2015
30.03.2015 HCL 26 Reorganizare SVSU Vaideeni
HCL 27 Aprobare ROF SVSU Vaideeni
HCL 28 Insusirea variantei finale de stema a comunei Vaideeni
HCL 29 Aprobarea: inchirierii prin licitatie publica cu strigare a pajistilor din proprietatea privata a comunei Vaideeni ; regulament licitatie; documentatie de atribuire; caiet de sarcini si contract de inchiriere
HCL 30 Mandatarea reprezentant comuna Vaideeni, in A.G.A. A.D.I. “APA VALCEA” pentru aprobarea preturilor si tarifelor unice la serviciile de alimentare cu apa si de canalizare epurare, furnizate de catre SC APAVIL SA VALCEA pe intreaga arie de delegare
HCL 31 Mandatarea reprezentant comuna Vaideeni, in A.G.A. A.D.I. “APA VALCEA” pentru aprobarea cotizatiei aferente anului 2015
HCL 32 Aprobarea Planului de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor eteorologice periculoase, gheturilor, poluarilor accidentale si accidente la constructii hidrotehnice al CLSU Vaideeni
HCL 33 Aprobarea regulilor si dispozitiilor de aparare impotriva incendiilor la nivelul comunei Vaideeni
HCL 34 Modificarea statutului ADI pentru serviciul de salubrizare a localitatilor din judetul Valcea si mandatarea reprezentantului comunei Vaideeni in AGA sa aprobe si sa semneze Actul aditional nr.1 la Statutul Asociatiei
HCL 35 Mandatarea reprezentant comuna Vaideeni, in A.G.A. A.D.I. “APA VALCEA” sa aprobe primirea de noi membrii, modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului si sa semneze Actele Aditionale la acestea
HCL 36 Aprobarea Planului de paza la comunei Vaideeni pe anul 2015
HCL 37 Aprobarea Planului Local de Actiune privind masuri de incluziune a minoritatii rome din comuna Vaideeni, judetul Valcea
HCL 38 Modificarea componentei “Grupului de lucru local” pentru problemele romilor
30.04.2015 HCL 39 Achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare
HCL 40 Mandatarea reprezentantului comunei Vaideeni in  Adunarea Generala sa aprobe cotizatia anuala la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a localitatilor din judetul Valcea
HCL 41 Aprobarea finantarii pentru lucrarile de reparatii curente la unele drumuri si sectoare de drumuri vicinale si agricole din comuna Vaideeni, judetul Valcea, lucrari necesare a fi finantate in cursul anului 2015
15.05.2015 HCL 42 Completarea hotararii nr. 29/30.03.2015
HCL 43 Aderarea si participarea UAT comuna Vaideeni in cadrul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu
29.05.2015 HCL 44 Incheierea unor acte aditionale la Contractele de inchiriere pajiste proprietate privata a comunei Vaideeni
HCL 45 Eliberarea acordului de functionare pentru agentii economici care desfasoara activitati de comert si servicii de piata inclusiv cele de alimentatie publica pe raza comunei Vaideeni
HCL 46 Aprobarea contului de executia al bugetului comunei Vaideeni pe trimestrul I , an 2015
HCL 47 Aprobarea excedentului de buget
HCL 48 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni pe trimestrul II ,2015
HCL 49 Aprobarea taxei de pasunat pe izlazurile comunale, proprietatea privata a comunei Vaideeni folosite de animelel persoanelor cu probleme sociale
29.06.2015 HCL 50 Aprobarea valorii de investitie si obtinerea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului “Infiintare centru local de informare turistica, sat Vaideeni, comuna Vaideeni “
HCL 51 Revocarea HCL nr. 17/29.02.2012 a Consiliului Local al comunei Vaideeni, privind desfiintarea SC VAREMAC SRL
HCL 52 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “”Refacere retele alimentare cu apa, inclusiv captari, satele Vaideeni si Izvorul Rece
HCL 53 Incetarea de drept a mandatului de consilier pentru domnisoara Pantelimon Felicia
16.07.2015 HCL 54 Aporbarea prelungirii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN in conformitate cu prevederile OUG 79/2009, pentru realizarea investitiei “Refacere si modernizare DC 157 si podete aferente afectate de inundatiile din anul 2010, sat Izvorul Rece , comuna Vaideeni, judetul Valcea “
HCL 55 Necesitatea alocarii gratuite de SGA Valcea a unui perimetru pentru exploatarea a 2000 mc de agregate minerale in cazuri de urgenta in scopul refacerii obiectivelor avariate sau distruse de fenomene meteorologice periculoase
20.08.2015 HCL 56 Validarea mandatului de consilier local pentru domnul Draghici Nicolae
HCL 57 Incetarea mandatului de viceprimar al comunei Vaideeni inainte de termen al doamnei Deaconescu Doina, ca urmare a demisiei sale din aceasta functie
HCL 58 Alegerea viceprimarului comunei Vaideeni, judetul Valcea
HCL 59 Modificarea unor pozitii a anexei la Hotararea Consiliului Local Vaideeni 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni (care a stat la baza HG 1362/2001 anexa 81- inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vaideeni) cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 60 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni pe trimestrul III -2015
HCL 61 Cresterile salariale ale salariatilor din cadrul primariei comunei Vaideeni
HCL 62 Solicitarea unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA -IFN pentru proiectul intitulat “Extinderea si renovarea cladirii Primariei Vaideeni”
HCL 63 Aprobarea valorii de investitie a proiectului intitulat “Extinderea si renovarea cladirii Primariei Vaideeni”
18.09.2015 HCL 64 Incetare mandat delegat satesc
HCL 65 Aprobare solicitare prelungire Scrisoare de Garantie de la F.N.G.C.I.M.M  SA -IFN pentru realizare investitie  “Infiintare Centru local de informare turistica, comuna Vaideeni, judetul Valcea”
HCL 66 Aprobare solicitare prelungire Scrisoare de Garantie de la F.N.G.C.I.M.M  SA -IFN pentru realizare investitie  “Imbunatatirea infrastructurii drumurilor forestiere din Comuna Vaideeni, judetul Valcea”
HCL 67 Aprobarea valorii de investitie a proiectului intitulat “Extinderea si renovarea cladirii Primariei Vaideeni”
HCL 68 Aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la  F.N.G.C.I.M.M  SA -IFN pentru proiectul intitulat “Extinderea si renovarea cladirii Primariei Vaideeni”
HCL 69 Predarea catre MDRAP prin C.N.I S.A. ,  a amplasmentului caminului cultural din localitatea Izvorul Rece , com. Vaideeni si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Izvoru Rece , com. Vaideeni, jud. Valcea
30.10.2015 HCL 71 Acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 12,5 mc lemn de brad doamnei Paie Cornelia din satul Izvoru- Rece comuna Vaideeni
HCL 72 Acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 12,5 mc lemn de brad doamnei Armas Eugenia din satul Izvoru- Rece comuna Vaideeni
HCL 73 Aprobarea participarii comunei Vaideeni la PNDR prin AFIR, sub-masura 7.2 “Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica ” proiect “Modernizare drumuri locale din comuna Vaideeni”
HCL 74 Aprobarea participarii comunei Vaideeni la PNDR prin AFIR, sub-masura 7.2 “Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica ” proiect “Constructie, modernizare si dotare gradinita Atarnati, sat Vaideeni “
HCL 75 Aprobarea participarii comunei Vaideeni la PNDR prin AFIR, sub-masura 7.2 “Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la  “Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, sat Vaideeni, comuna Vaideeni   “
HCL 76 Includerea in domeniul privat al comunei Vaideeni, a terenului agricol din punctul Loturile primariei – Vai, in suprafata de 46360 mp, situat in satul Vaideeni, comuna Vaideeni, judetul Valcea
HCL 77 Achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare
HCL 78 Modificarea anexei la HCL Vaideeni nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni, care a stat la baza emiterii HG 1362/2001 – anexa 81- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vaideeni , cu modificarile si completarile ulterioare
HCL 79 Declarare stare de insolvabilitate a unui contribuabil persoana fizica care are debit restant din sume incasate necuvenit din ajutor social
HCL 80 Rectificare buget local al comunei  Vaideeni, pe trimestrul IV -2015
HCL 81 Completare HCL nr. 18 din 27.08.1999
06.11.2015 HCL 82 Impozite locale
HCL 83 Aporbare raport reevaluare bunuri din domeniul public al comunei Vaideeni, ce compun sistemul de alimentare cu apa si canalizare, concesinate catre SC APAVIL SA
17.11.2015 HCL 84 Aprobarea prelungirii scrisorii de garantie  de la FNGCIMM SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009, pentru realizarea investitiei “Refacere si modernizare DC 157 si podete aferente afectate de inundatiile din anul 2010, sat Izvoru Rece”  comuna Vaideeni, judetul Valcea
HCL 85 Aprobarea prelungirii scrisorii de garantie  de la FNGCIMM SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009, pentru ealizarea investitiei “Extinderea si renovarea cladirii Primariei Vaideeni”
HCL 86 Revocare HCL nr. 64 din 18.09.2015 privind incetare mandat delegat satesc.
25.11.2015 HCL 87 Suportare de catre comuna Vaideeni a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plati electronice in cadrul S.N.E. de Plata cu cardul a taxelor si impozitelor locale
HCL 88  Modificare anexa HCL nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni
HCL 89 Completare HCL nr. 18 din 27.08.1999
HCL 90 Rectificare buget local pe trimestrul IV 2015
HCL 91 Aprobare excedent de buget
HCL 92 Acces public la investitia finantata prin FEADR fara percepere de taxe pe drumul forestier Marita pe tronson de 1785 m
04.12.2015 HCL 93 Completare anexa HCL nr. 18 din 27.08.1999 – inventar bunuri care apartin comunei Vaideeni
HCL 94 Aprobarea prelungirii scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA -IFN pentru realizarea investitiei Extinderea si renovarea cladirii primariei comunei Vaideeni
HCL 95 Aprobarea prelungirii scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA -IFN pentru realizarea investitiei Refacere si mdernizare DC157 si podete aferente afectate de inundatiile din anul 2010, sat Izvoru Rece, comuna Vaideeni, judetul Valcea
HCL 96 Completare HCL nr. 9 din 20.03.2015 , referitor la actualizare Carte funciara a comunei Vaideeni, geometria si suprafata golului alpin Caserie in urma modificarilor intervenite ca urmare a intabularii drumurilor Plaiul Nedeiului, drum spre stana Caserie si drum spre stana Milescu si Milescu -Balota
HCL 97 Modificare anexa nr. 18 din 27.08.1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni
HCL 98 Achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezetare
24.12.2015 HCL 99 Rectificarea bugetului local al comunei Vaideeni, pe trimestrul IV 2015
HCL 100 Aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II- 2015
HCL 101 Aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul III- 2015
HCL 102 Anularea in procent de 70% din majorarile de intarziere, datorate ca urmare a neachitarii in termen la termen a obligatiilor de plata restanta pana la data de 30.09.2015
HCL103 Aprobarea participarii comunei Vaideeni la programul PNDR prin AFRI sub masura 7.2, Infiintare si dotare gradinita cu doua sali de grupa in sat Vaideeni , comuna Vaideeni, judetul Valce

 

Skip to content