2019

DATA NR. DOCUMENTCONȚINUT
09.01.2019HCL 1 Aprobarea sulpimentării financiare a contractului supus procedurii de achiziție publică, al cărui obiect este Servicii de proiectare și asistență tehnică pe perioada de execuți e a lucrărilor pentru investiția : „Extindere și reabilitare școală cu clasele I-IV Atârnați”


09.01.2019
HCL 2Aprobarea deficitului bugetar pe anul 2018- Secțiunea Dezvoltare

09.01.2019
HCL 3
Aprobarea tarifului de persoană /operațiune operată dee către SPCLEP Horezu și a contractului de prestri servicii

09.01.2019
HCL 4Stabilirea tarifului în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare producătorii de deșeuri din comuna Vaideeni

09.01.2019
HCL 5Modificarea tarifelor în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare producătorii de deșeuri din comuna Vaideeni
16.01.2019HCL 6Achiziționarea serviciilor juridice externe prin Cabinetului de Avocat Munteanu Rodica în vederea asigurării consultanței, asistenței juridice și reprezentării comunei Vaideeni , Primarului comunei Vaideeni și Comisiei Locale de Fond Funciar Vaideeni în dosarul nr. 2218/241/2013*
16.01.2019HCL 7 Achiziționarea serviciilor juridice externe prin Cabinetului de Avocat Munteanu Rodica în vederea asigurării consultanței, asistenței juridice și reprezentării comunei Vaideeni , Primarului comunei Vaideeni și Comisiei Locale de Fond Funciar Vaideeni în vederea promovării litigiului cu Telekom Romania Comunication SA
29.01.2019HCL 8Aprobarea „Programului de lucrări pe anul 2019” pentru persoanele beneficiare ale legii 416/2001
29.01.2019HCL 9Aprobarea folosirii excedentului de buget pentru anul 2019
29.01.2019HCL 10Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Vaideeni
29.01.2019HCL 11Aprobarea procesului verbal de negociere a prețului de cumpărare a unui teren în suprafață de 388 mp și a unei construcții anexă în suprafață de 156 mp, situate în intravilanul comunei Vaideeni și identificate în CF nr. 36457
29.01.2019HCL 12Completarea anexei nr. 2 (Regulament local de urbanism) aferent Planului Urbanistic Local „Introducere terenuri în intravilan pentru înființare sat de vacanță Ursulețu, comuna Vaideeni, județul Vâlcea, aprobat prin HCL Vaideeni nr. 22 din 27.07.2011
28.02.2019HCL 13Aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Vaideeni
28.02.2019HCL 14Aderarea comunei Vaideeni la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Județului Vâlcea
28.02.2019HCL 15 Mandatarea reprezentantului comunei Vaideeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, să aprobe primirea și respectiv retragerea unor membrii din Asociație , modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și pentru împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Actele Adiționale la acestea.
29.03.2019HCL 16Aprobarea necesității, oportunității, devizului general al Indicatorilor Tehnico-economici privind proiectul “Reabilitarea, modernizare, extindere și dotare școala Gimnazială Luca Solomon, Vaideeni”
29.03.2019HCL 17Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor aferente investiției: ”Reabilitare și modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni , sat Vaideeni- Găbreni, spre Crucea de Piatră, Dealul Urșani, Padeș și Florești”, actualizată în urma realizării documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire , inclusiv a indicatorilor Tehnico-economici
29.03.2019HCL 18Asigurarea cu titlu gratuit a unui spațiu din clădirea Primăriei comunei Vaideeni pentru organizarea Centrului Regional de Dezvoltare Montană

29.03.2019
HCL 19Mandatarea reprezentanților comunei Vaideeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLTENIA CARPATICA să aprobe primirea de noi membrii în asociație precum și modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statului Asociației.
29.03.2019HCL 20Asigurarea cu titlu gratuit a unui spațiu din clădirea primăriei comunei Vaideeni pentru Filiala Județeană Vâlcea a Asociației Comunelor din România
16.04.2019HCL 21Privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de catre evaluatorul autorizat Prundeanu Mihai Adrian in vederea cumpararii unui teren.
16.04.2019HCL 22Privind aprobarea Regulamentului de implementare si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap
16.04.2019HCL 23Privind aprobarea procesului verbal de negociere a pretului si aprobarea cumpararii unui teren in intravilanul comunei Vaideeni, judetul Valcea
16.04.2019HCL 24Privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 al comunei Vaideeni, judetul Valcea si numarul de posturi si fondul de salarii pe anul 2019
16.04.2019HCL 25Privind aprobarea incheierii actului aditional nr.3 la Contractul de inchiriere pajisti nr 49 din 30.04.2015
08.05.2019HCL 26Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Vaideeni si aprobarea Regulamentului
08.05.2019HCL 27Privind aprobarea contractarii unor servicii de redactare, asistenta, reprezentare litigiu URBAN SA cu cabinet de Avocat Constantinescu Dinu
08.05.2019HCL 28Privind aprobarea contractarii unor servicii de redactare, asistenta, reprezentare litigiu SC CONIZ ROMARG SRL cu cabinet Avocat Constantinescu Dinu
08.05.2019HCL 29Privind aprobarea contractarii unor servicii de redactare, asistenta, reprezentare litigiu imobil TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA cu Cabinet Avocat Constantinescu Dinu