2019

DATA NR. DOCUMENTCONȚINUT
09.01.2019HCL 1 Aprobarea sulpimentării financiare a contractului supus procedurii de achiziție publică, al cărui obiect este Servicii de proiectare și asistență tehnică pe perioada de execuți e a lucrărilor pentru investiția : „Extindere și reabilitare școală cu clasele I-IV Atârnați”


09.01.2019
HCL 2Aprobarea deficitului bugetar pe anul 2018- Secțiunea Dezvoltare

09.01.2019
HCL 3
Aprobarea tarifului de persoană /operațiune operată dee către SPCLEP Horezu și a contractului de prestri servicii

09.01.2019
HCL 4Stabilirea tarifului în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare producătorii de deșeuri din comuna Vaideeni

09.01.2019
HCL 5Modificarea tarifelor în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare producătorii de deșeuri din comuna Vaideeni
16.01.2019HCL 6Achiziționarea serviciilor juridice externe prin Cabinetului de Avocat Munteanu Rodica în vederea asigurării consultanței, asistenței juridice și reprezentării comunei Vaideeni , Primarului comunei Vaideeni și Comisiei Locale de Fond Funciar Vaideeni în dosarul nr. 2218/241/2013*
16.01.2019HCL 7 Achiziționarea serviciilor juridice externe prin Cabinetului de Avocat Munteanu Rodica în vederea asigurării consultanței, asistenței juridice și reprezentării comunei Vaideeni , Primarului comunei Vaideeni și Comisiei Locale de Fond Funciar Vaideeni în vederea promovării litigiului cu Telekom Romania Comunication SA
29.01.2019HCL 8Aprobarea „Programului de lucrări pe anul 2019” pentru persoanele beneficiare ale legii 416/2001
29.01.2019HCL 9Aprobarea folosirii excedentului de buget pentru anul 2019
29.01.2019HCL 10Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Vaideeni
29.01.2019HCL 11Aprobarea procesului verbal de negociere a prețului de cumpărare a unui teren în suprafață de 388 mp și a unei construcții anexă în suprafață de 156 mp, situate în intravilanul comunei Vaideeni și identificate în CF nr. 36457
29.01.2019HCL 12Completarea anexei nr. 2 (Regulament local de urbanism) aferent Planului Urbanistic Local „Introducere terenuri în intravilan pentru înființare sat de vacanță Ursulețu, comuna Vaideeni, județul Vâlcea, aprobat prin HCL Vaideeni nr. 22 din 27.07.2011
28.02.2019HCL 13Aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Vaideeni
28.02.2019HCL 14Aderarea comunei Vaideeni la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Județului Vâlcea
28.02.2019HCL 15 Mandatarea reprezentantului comunei Vaideeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, să aprobe primirea și respectiv retragerea unor membrii din Asociație , modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și pentru împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Actele Adiționale la acestea.
29.03.2019HCL 16Aprobarea necesității, oportunității, devizului general al Indicatorilor Tehnico-economici privind proiectul “Reabilitarea, modernizare, extindere și dotare școala Gimnazială Luca Solomon, Vaideeni”
29.03.2019HCL 17Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor aferente investiției: ”Reabilitare și modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni , sat Vaideeni- Găbreni, spre Crucea de Piatră, Dealul Urșani, Padeș și Florești”, actualizată în urma realizării documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire , inclusiv a indicatorilor Tehnico-economici
29.03.2019HCL 18Asigurarea cu titlu gratuit a unui spațiu din clădirea Primăriei comunei Vaideeni pentru organizarea Centrului Regional de Dezvoltare Montană

29.03.2019
HCL 19Mandatarea reprezentanților comunei Vaideeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară OLTENIA CARPATICA să aprobe primirea de noi membrii în asociație precum și modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statului Asociației.
29.03.2019HCL 20Asigurarea cu titlu gratuit a unui spațiu din clădirea primăriei comunei Vaideeni pentru Filiala Județeană Vâlcea a Asociației Comunelor din România
16.04.2019HCL 21Privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de catre evaluatorul autorizat Prundeanu Mihai Adrian in vederea cumpararii unui teren.
16.04.2019HCL 22Privind aprobarea Regulamentului de implementare si eliberarea formatului unic al modelului card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap
16.04.2019HCL 23Privind aprobarea procesului verbal de negociere a pretului si aprobarea cumpararii unui teren in intravilanul comunei Vaideeni, judetul Valcea
16.04.2019HCL 24Privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 al comunei Vaideeni, judetul Valcea si numarul de posturi si fondul de salarii pe anul 2019
16.04.2019HCL 25Privind aprobarea incheierii actului aditional nr.3 la Contractul de inchiriere pajisti nr 49 din 30.04.2015
08.05.2019HCL 26Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Vaideeni si aprobarea Regulamentului
08.05.2019HCL 27Privind aprobarea contractarii unor servicii de redactare, asistenta, reprezentare litigiu URBAN SA cu cabinet de Avocat Constantinescu Dinu
08.05.2019HCL 28Privind aprobarea contractarii unor servicii de redactare, asistenta, reprezentare litigiu SC CONIZ ROMARG SRL cu cabinet Avocat Constantinescu Dinu
08.05.2019HCL 29Privind aprobarea contractarii unor servicii de redactare, asistenta, reprezentare litigiu imobil TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA cu Cabinet Avocat Constantinescu Dinu
31.05.2019HCL 30Privind aprobarea statului de functii si organigrama Primariei comunei Vaideeni
31.05.2019HCL 31Privind insusurea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
31.05.2019HCL 32Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatia de urgenta la nivelul comunei Vaideeni
31.05.2019HCL 33HCL nr.33 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici si a Devizului General in urma elaborarii Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitie Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII sat Izvorul Rece din com
31.05.2019HCL 34Privind aprobarea necesitatii, oportunitatii, devizul general si Indicatorilor Tehnico – economici privind proiectul Reabilitare , modernizare, extindere, si dotare Scoala Gimnaziala Luca Solomon
14.06.2019HCL 35Privind aprobarea actualizarii pretului contractelor aduse de OUG 114 din 28.12.2018 privind diferenta de valoare – manopera pentru contractele de lucarri aflate in derulare in comuna Vaideeni
14.06.2019HCL 36Privind aprobarea normelor procedurale interne privind achizitia directa de produse, servicii sau lucrari in baza Legii nr 98 din 2016 si a HG nr 395 din 2016 pentru biroul achizitii-proiecte
14.06.2019HCL 37Privind aprobarea implementarii proiectului Crearea si implementarea serviciilor comunitare pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale
25.06.2019HCL 38Privind suplimentarea statului de functii si a Organigramei Primariei comunei cu 5 posturi asistenti personali
25.06.2019HCL 39Privind aprobarea prelungirii perioadei de executie a investitiei Lucrari de refacere DC 136
25.06.2019HCL 40Privind aprobarea dizolvarii si lichidarii voluntara a SC VAREMAC SRL
25.06.2019HCL 41Privind rectificarea veniturilor bugetului local al comunei Vaideeni, trimestrul II
25.06.2019HCL 42Privind aprobarea lotizarii terenului din zona Ursu Ursuletul
31.07.2019
HCL 43Privind completarea HCL nr.27
31.07.2019HCL 44Privind completarea HCL 28
31.07.2019HCL 45Privind completarea HCL 29
31.07.2019HCL 46Privind aprobarea cheltuielilor de investitie RFeabilitare, modernizare Scoala Izvorul Rece
31.07.2019HCL 47Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului
31.07.2019HCL 48Privind prorogarea si modificarea unor articole din HCL 26
31.07.2019HCL 49Privind rectificare buget trimestrul III
31.07.2019HCL 50Privind prelungire termen executie lucrari conform dispozitiei nr 5571
23.08.2019HCL 51Privind aderarea comunei Vaideeni la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania
23.08.2019HCL 52Privind insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
23.08.2019HCL 53Privind aprobarea contributiei Comunei Vaideeni pentru sustinerea si functionarea compartimentului de audit public intern in cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R
23.08.2019HCL 54Privind mandatarea reprezentantului Comunei Vaideeni sa aprobe modificarea si completarea Actului constitutiv si a Statului ADI Oltenia Carpatica
23.08.2019HCL 55Privind aprobarea contractarii unor servicii de redactare, asistenta,reprezentare cu Cabinet Av Rodica Munteanu
23.08.2019HCL 56Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie Modernizare drumuri de interes local, Comuna VAideeni, judetul Valcea – Rest de executat
23.08.2019HCL 57Privind completarea anexei HCL 18 din 1999 privind domeniul public al comunei Vaideeni
23.08.2019HCL 58Privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de concesiune – Sardarescu Elena Marina
23.08.2019HCL 59Privind aprobarea salariilor si normei de hrana pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap
23.08.2019HCL 60Privind desemnarea reprezentantului Comunei Vaideeni in Adunarea Generala a ADI APA VALCEA
24.09.2019HCL 61Privind indicatorii devizului general al investitiei Amenajare spatiu agrement Scoala Luca Solomon
24.09.2019HCL 62Privind Consolidare maluri paraul Luncavat
24.09.2019HCL 63Reabilitare cladire Remiza
24.09.2019HCL 64Lucrari de refacere DC 138
24.09.2019HCL 65Privind mandatare reprezentant UAT Vaideeni in ADI APA
24.09.2019HCL 66Mandatare reprezentant UAT Vaideeni in APA VALCEA- incheiere acte
24.09.2019HCL 67Rectificare venit buget local trim III
24.09.2019HCL 68Desemnare reprezentanti CL in Consiliul de Administrare al Scolii
24.09.2019HCL 69Aprobare amenajament pastoral comuna
24.09.2019HCL 70Aprobare majorare cheltuieli restaurare si dotare scoala
24.09.2019HCL 71 Contract de concesiune
24.09.2019HCL 72 Contract concesiune
24.09.2019HCL 73Reabilitare scoala Marița
24.09.2019HCL 74Deviz general reabilitare si modernizare drumuri de interes local
22.10.2019HCL 75Extindere, reabilitare Școala Atârnați
22.10.2019HCL 76Privind xploatare 126 mc material lemnos
22.10.2019HCL 77Privind revocare HCL 57
22.10.2019HCL 78 Privind acordarea diplomei de onoare
22.10.2019HCL 79Modificare Organigrama
22.10.2019HCL 80Rectificare venit buget local trim IV
22.10.2019HCL 81Modificare art.3 din HCL 55
22.10.2019HCL 82Deviz reabilitare si modernizare Școala Izvorul Rece
22.10.2019HCL 83Punere la dispozitie teren pentru proiect apa uzata
22.10.2019HCL 84Act aditional contract pajisti
30.10.2019HCL 85Aprobare deviz lucrari de punere in siguranta drumuri locale afectate de calamitati
30.10.2019HCL 86Aprobare deviz reabilitare si modernizare drumuri agricole afectate de calamitati
30.10.2019HCL 87Aprobare deviz reabilitare modernizare torenti afectati de calamitati
30.10.2019HCL 88Privind stabilirea taxei speciale de salubrizare
30.10.2019HCL 89Actualizare deviz general modernizare drumuri de interes local
30.10.2019HCL 90Aprobare indicatori tehnico economici si deviz general proiect extindere retea canalizare
30.10.2019HCL 91Privind aprobare indicatori tehnico economici si deviz general -construire fosa septica si retea canalizare punct La Rudari
29.11.2019HCL 92Aprobare act aditional restaurare, dotare scoala Vaideeni
29.11.2019HCL 93Organigrama si Statul de Functii
29.11.2019HCL 94Aprobare sume cu destinatie cadou cu ocazia sarbatorilor
29.11.2019HCL 95Reactualizare deviz general reabilitare, modernizare, dotare si extindere Dispensar Uman Vaideeni
18.12.2019HCL 96Rectificare buget trim IV 2019
18.12.2019HCL 97Scaderi amenzi Tugulescu Catalin Nicolae
18.12.2019
HCL 98Scaderi amenzi Toma Traian
18.12.2019HCL 99Scaderi amenzi Mihai Ion
18.12.2019HCL 100Anulare creante pentru firma SC IORVIN LEMN SRL
18.12.2019HCL 101Stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale 2020
18.12.2019HCL 102Aprobarea salariilor de baza pentru asistenti personali
18.12.2019HCL 103Aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere pajisti
18.12.2019HCL 104Aprobarea structurii retelei scolare Vaideeni
23.12.2019HCL 105 Rectificare buget local trimestrul IV 2019
23.12.2019HCL 106Aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020
Skip to content