TERMENE INSCRIERE REGISTRU AGRICOL

 TERMENE INSCRIERE REGISTRU AGRICOL

Persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in Registru Agricol la termenele stabilite prin: OG 28 /2008 art. 11

Art. 11. – (1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele

pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind

membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de

transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru

agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu

personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în

cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării –

cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări

– ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă

a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în

registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile

de la apariţia oricărei modificări.

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la

alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul

agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la

rubrica «semnătura declarantului».

(3) Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum şi a

notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificărilor

privind situaţia reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului

agricol.

(4) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise

în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr.

7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu

suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

(5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă

decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii,

pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În

mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că

figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor

urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural,

radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.

(articol modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 54/2017, în vigoare de la 15 aprilie 2017)

Skip to content