ANUNT IMPORTANT PENTRU TOTI DETINATORII DE STUPI

In conformitate cu Ordinul 251  din 24 iulie 2017 emis de MADR, pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor, art. 4 :

  1. Pe teritoriul Romaniei toti apicultorii sunt obligati sa isi identifice stupii
  2. In termen de maxim 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, apicultorii au obligatia sa isi identifice stupii.

Vezi comunicatul integral aici:  ADRESA STUPINE

ANUNT – EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

Primaria comunei Vaideeni, judetul Vâlcea organizează examen de promovare în grad profesional în data de 02 octombrie 2017 orele 10.00 conform articolelor 64 şi 65 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată şi ale art. 126 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Anunţ şi bibliografie descarcă aici   fişier în format pdf

Anunt concesionare parcele Ursuleţu

Anunt de atribuire concesiune parcele – procedura de negociere directa – sat de vacanta “Ursuletu a fost publicat in Monitorul Oficial partea a VI, nr. 201/30.x.2014 

Anuntul de concesiune parcele – sat de vacanta “Ursuletu” – procedura de negociere directa – a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 168 /09.09.2014

Documentatia de atribuire:

Documentatie de atribuire si caiet de sarcini —-

Declaratie de participare—

Scrisoare de inaintare—- 

Formular de oferta —

Fisa cu informatii —

TERMENE INSCRIERE REGISTRU AGRICOL

 TERMENE INSCRIERE REGISTRU AGRICOL

Persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in Registru Agricol la termenele stabilite prin: OG 28 /2008 art. 11

Art. 11. – (1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele

pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind

membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de

transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru

agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu

personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în

cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării –

cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări

– ieşiri;

b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă

a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în

registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile

de la apariţia oricărei modificări.

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la

alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul

agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea «report din oficiu» la

rubrica «semnătura declarantului».

(3) Modelele declaraţiilor privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, precum şi a

notelor de constatare întocmite de persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificărilor

privind situaţia reală, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului

agricol.

(4) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise

în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr.

7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu

suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

(5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă

decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii,

pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În

mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că

figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor

urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

(6) În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare ca urmare a unui dezastru natural,

radierea din registrul agricol se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit legii.

(articol modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 54/2017, în vigoare de la 15 aprilie 2017)